Wizyta studyjna przedstawicieli samorządu miejskiego Leovy na Lubelszczyźnie

W dniach 8-11 listopada 2022 roku odbyła się zaplanowana w ramach naszego projektu wizyta studyjna 17 przedstawicieli samorządu miejskiego Leovy na Lubelszczyźnie. Celem głównym, który przyświecał wizycie, było pokazanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach rewitalizacji polskich miast i gmin, w tym podniesienie świadomości oraz zdolności samorządu miejskiego Leovy do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Co więcej, chcieliśmy podzielić się doświadczeniami polskimi i pokazać uczestnikom obszary, na których prowadzona była rewitalizacja. W ramach intensywnego programu wizyty studyjnej w pierwszym dniu (9 listopada 2022 r.) uczestnicy odwiedzili m. in.:

 • Urząd Miasta Opole Lubelskie, gdzie spotkali się z Burmistrzem Sławomirem Plisem oraz Sekretarzem Miasta Izabelą Zarzycką. Poznali ogólną charakterystykę miasta oraz celów, które miasto zamierza osiągnąć poprzez poszczególne etapy rewitalizacji, podstaw instytucjonalno-prawnych rewitalizacji. Uczestnikom zaprezentowano dotychczasowe efekty realizacji Modelowego programu rewitalizacji Opola Lubelskiego „Kreuj zmianę w swoim mieście” (zarówno etapu I, który się zakończył przebudową Starego Rynku, jak i etapu II, trwającego do grudnia 2022). Niesamowitych wrażeń dostarczył spacer po zrewitalizowanych ulicach Starego Rynku, wizyta w Inkubatorze Aktywności, Centrum Usług Społecznych, Centrum Aktywności Lokalnej oraz na Małym Targu.

 • Urząd Miasta Lublin. Doświadczeniami rewitalizacyjnymi dzielili się Roman Jaborkhel – Zastępca Dyrektora ds. programowania współpracy i promocji międzynarodowej w Biurze – Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Magdalena Uhlig – Kierownik referatu ds. rewitalizacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin. Odbyła się prezentacja diagnozy obszarów zdegradowanych wymagających rewitalizacji, opracowania Programów rewitalizacji – prace diagnostyczne i konsultacje społeczne, podejścia do Modelowej Rewitalizacji Miasta Lublin, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2020-2029. Uczestnicy zobaczyli zmodernizowaną przestrzeń publiczną części Śródmieścia: Plac Litewski, plac zabaw, fontanny, oświetlenie, monitoring wizyjny i hot spoty, nowy szalet miejski, „małą rewitalizację” – wymienioną i zrekonstruowaną bramę przy ul. Lubartowskiej. Odbyła się prezentacja elementów budowania marki Lublina poprzez zachowanie tradycyjnego wizerunku Podzamcza i Lubartowskiej jako miejsca aktywności małych przedsiębiorców (m. n. koziołek Onufry przy Ratuszu Miejskim, realizacja Koncepcji działań wspierających przedsiębiorczość – wymiana szyldów, zmiana funkcji pomieszczeń przy Lubartowskiej, „Zielona Sala Szkoleniowa” Śródmieścia Lublina).

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Uczestników powitali Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski oraz Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju – Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Anna Brzyska, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka – Izabela Szczęsna- Kowalczyk. Podczas spotkania podkreślano rolę administracji publicznej w opracowaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji – od szczebla lokalnego do państwowego, rolę programów unijnych w finansowaniu programów rewitalizacyjnych, wagę partycypacji społecznej w przemianach przestrzeni publicznej. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego przekazał gratulacje statusu kandydata do UE dla Mołdawii. Odbyła się prezentacja prof. Bogdana Kawałko nt. „Rewitalizacja w systemie programowania strategicznego – kontekst województwa Lubelskiego” – podejścia systemowego na poziomach europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Uczestnikom przekazano publikację „Strategia rozwoju województwa lubelskiego do 2030 roku. Synteza” przygotowaną przez Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (w języku polskim i angielskim).

 • Siedzibę partnera projektu – Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Instytutu prof. dr hab. Markiem Pietrasiem oraz Wicedyrektorem Instytutu oraz Dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walentym Balukiem. Dyrektor Instytutu przedstawił Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej jako uczestnika procesów społeczno-gospodarczych miasta oraz praktycznych działań w ramach współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem. Zaprezentował działalność międzynarodową Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS: zaangażowanie studentów zagranicznych, pozyskiwane fundusze zewnętrzne, rozwój potencjału kształcenia w języku angielskim na wszystkich poziomach nauczania. Przekazał informacje o możliwościach studiowania studentów z Mołdawii. Następnie odbyła się prelekcja Prof. dr hab. Walentego Baluka na temat drogi Mołdawii do Wspólnoty Europejskiej.

Drugiego dnia wizyty studyjnej (10 listopada 2022 r.) uczestnicy mieli okazję zobaczyć efekty programów rewitalizacyjnych wdrażanych przez:

 • Urząd Miasta Łęczna. Uczestnicy spotkali się z Burmistrzem Miasta Leszkiem Włodarskim oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy – Edytą Profic i Adamem Tarką. Odbyła się prezentacja gminy Łęczna, charakterystycznych obiektów na terenie gminy: kopalnia Bogdanka, Szpital oparzeniowy i Stadion w Łęcznej oraz programów rewitalizacji gminy. Następnie zorganizowano spacer po zrewitalizowanym Rynku Małym (przebudowa placu, sieci energetycznej, chodników, mała architektura, budowa parkingów, zasadzenie zieleni, wykonanie 2 fontann) i Rynku Dużym (termomodernizacja 5 budynków, monitoring, przebudowa komunikacji oraz budowa miejsc parkingowych, zmiana nawierzchni i chodników, nasadzenia zieleni, oświetlenie, budynki komunalne przy Placu Kościuszki oddane do użytku dla 12 rodzin). W strugach deszczu odwiedzili także zrewitalizowany Park Podzamcze (zwiedzili Wieżę Widokową i folwark). Burmistrz opowiedział także o spichlerzu, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i przebudowanym na Środowiskowy Wychowawczy Dom Pomocy na terenie zrewitalizowanego zespołu dworsko-parkowego Podzamcze (jako przykład projektów miękkich rewitalizacji).

 • Urząd Miasta Lubartów. Burmistrz Miasta Krzysztof Paśnik oraz Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów – Piotr Turowski zaprezentowali miasto i gminę Lubartów oraz potencjał rozwoju, m.in. Pałac Sanguszków, barokowy Kościół św. Anny, Kozłowiecki Park Krajobrazowy, a także podstawy programowe Modelowej rewitalizacji Miasta i gminy Lubartów (i etapy jej wdrażania). Zwrócono uwagę na współdziałanie ze środowiskiem lokalnym na przykładzie zrewitalizowanego żłobka, prowadzonego przez podmiot prywatny. Uczestnicy zwiedzili zrewitalizowane centrum Miasta – Rynku (rewitalizacja podziemna i naziemna), Punkt Informacji Turystycznej, Lubartowski Ośrodek Kultury (zmiana funkcji dawnej hali targowej). Jednak największe zadowolenie sprawił spacer po zrewitalizowanym Parku Miejskim w Lubartowie (Park jako wizytówka przeprowadzonej rewitalizacji).

 • Urząd Miasta Kamionka. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Kamionka Karolem Ługowskim, zastępcą Burmistrza – Grzegorzem Szymankiem, Przewodniczącą Rady Miejskiej – Ewą Grymuzą, Skarbnikiem Gminy – Jolantą Szymanek oraz pracownikami gminy odbyło się w zrewitalizowanej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce. Odbyła się prezentacja rezultatów pierwszego etapu rewitalizacji – remontu elewacji budynku urzędu gminy oraz placu centralnego (prace wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja, wyposażenie placu zabaw, nowe ławki i kosze na śmieci, fontanna, alejki z kostki i trawiaste), budowy przedszkola samorządowego w Kamionce, rewitalizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Burmistrz Kamionki zaprezentował także przykłady aktywności społeczności lokalnej z zakresie zmian przestrzeni publicznej, m.in. Lokalnej Grupy Rybackiej „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, Koła Gospodyń. Podzielił się planami największego trwającego projektu rewitalizacji – stadionu w Kamionce. Uczestnikom przekazano książkę pod red. Mariusza Wiktora Sienkiewicza oraz Stanisława Michałowskiego „Miasto i gmina Kamionka: przez historię ku współczesności”, Lublin 2021. Uczestnicy zwiedzili Kościół p.w. Apostołów Piotra i Pawła oraz Kaplicy grobowej Weysenhoffów.

 • Wisienką na torcie” było zwiedzanie zrewitalizowanego Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, który wywarł ogromne wrażenie na uczestnikach.

Składamy serdeczne podziękowania partnerom, którzy wsparci nasz projekt:

 • Urząd Miasta Opole Lubelskie
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
 • Urząd Miasta Łęczna
 • Urząd Miasta Lubartów
 • Urząd Miasta Kamionka
 • Pałac Zamoyskich w Kozłówce

Galeria zdjęć: