Cele projektu

Projekt „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii będzie realizowany w terminie od sierpnia do grudnia 2022 r.


Został on wybrany jako jeden z najlepszych w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2022”. Celem konkursu w ramach działania „Równe szanse – zrównoważone miasta” (działanie CZR 11) było m.in. wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców miast poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich, modernizację usług komunalnych oraz zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią miejską.

 • Zasadniczym celem projektu jest wsparcie procesu rewitalizacji miasta Leova w Mołdawii. W oparciu o polskie doświadczenia Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego przy współpracy z partnerami – Instytutem Nauk Politycznych i Administracji UMCS oraz samorządem miasta Leova w Mołdawii opracuje i wdroży system zarządzania rewitalizacją miasta Leova. Zasadniczym produktem realizowanych działań będzie program rewitalizacji.
 • Naszym wspólnym celem jest wypracowanie rozwiązań praktycznych zwiększających potencjał obszarów miejskich, wymagających interwencji oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na wdrożeniu modelu partycypacyjnego gospodarowania przestrzenią miejską poprzez trwałą i systematyczną współpracę sektora publicznego, prywatnego i społecznego. Ma to przede wszystkim doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

Co chcemy osiągnąć?

cele bezpośrednie

 1. Przekazać wiedzę praktyczną i umiejętności przedstawicielom samorządu terytorialnego w Mołdawii w zakresie opracowania i wdrażania partycypacyjnego modelu rewitalizacji obszarów miejskich
 2. Podzielić się dobrymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych na Lubelszczyźnie
 3. Zaprosić uczestników wizyt studyjnych w Polsce i pokazać, jak poprzez efektywną rewitalizację zmieniają się tereny problemowe miasta
 4. Osiągnąć synergię poprzez integrację międzysektorową społeczności lokalnych z terenu miasta Leova na rzecz wypracowania i wdrożenia programu rewitalizacji obszarów wymagających interwencji
 5. Wspomóc instytucjonalny potencjał władz lokalnych w zakresie rozwoju przestrzeni miejskiej dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej
 6. Wypracować poprzez wspólnie realizowane działania wachlarz instrumentów zarządzania i gospodarowania miastem Leova
 7. Przygotować i wdrożyć Program rewitalizacji miasta, tak aby pozostałe miasta Mołdawii dotknięte podobnymi problemami mogły skorzystać z doświadczenia Leovy

Co robimy?

Planowane działania
 1. Konferencja inaugurująca projekt w Kiszyniowie
 2. Szkolenie zdalne dla przedstawicieli administracji lokalnej pt. „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji”
 3. Wizyta studyjna w Polsce dla przedstawicieli samorządu miasta Leova
 4. Warsztaty partycypacyjne dotyczące opracowania „Programu rewitalizacji miasta Leova”
 5. Opracowanie dokumentu „Programu rewitalizacji miasta Leova”
 6. Opracowanie „Poradnika wdrażania modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta” dla samorządów lokalnych w Mołdawii
 7. Naukowo-praktyczna międzynarodowa konferencja zdalna w Lublinie i Kiszyniowie pt. „Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast. Doświadczenia Polski i Mołdawii”

Dla kogo?

Beneficjentami działań projektowych będą m.in.
 • społeczność lokalna oraz/przede wszystkim grupy zagrożone wykluczeniem społecznym miasta Leova
 • przedstawiciele samorządu lokalnego Leovy
 • przyszli członkowie komitetu rewitalizacji miasta Leova
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego Mołdawii
 • organizacje społeczne
 • przedstawiciele lokalnego biznesu
 • partnerzy współrealizujący projekt
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Lubelszczyzny
 • aktywiści lokalni, eksperci, naukowcy, politycy, dziennikarze
 • Mołdawia i Polska