Warsztaty partycypacyjne dotyczące opracowania Programu rewitalizacji miasta Leova

W dniach 22-25 listopada 2022 roku odbyły się warsztaty partycypacyjne w mieście Leova dotyczące opracowania Programu rewitalizacji miasta Leova. Program ten będzie głównym instrumentem i elementem wdrożeniowym modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta. Głównym celem warsztatów było zidentyfikowanie obszarów tzw. strategicznej interwencji w mieście, które będą podlegać działaniom rewitalizacyjnym oraz określenie wizji, celów i planowanych efektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Warsztaty przeprowadzili dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS (prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, koordynator projektu) oraz dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej UMCS), którzy przebywali z wizytą w mieście Leova w Republice Mołdawii. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego miasta Leova, członkowie komitetu rewitalizacji miasta Leova, dyrektorzy i kierownicy jednostek administracji publicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk lokalnych.

Na początku warsztatów dr hab. Mariusz Sienkiewicz zaprezentował wytypowane na podstawie przeprowadzonej w oparciu o analizę wskaźnikową diagnozy obszary miasta do rewitalizacji – Vest i Sud (Tighiceanu). Podzieleni na grupy uczestnicy warsztatów sporządzili charakterystykę ogólną zdegradowanych obszarów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i infrastrukturalnej. Kolejnym zadaniem w ramach warsztatów była identyfikacja problemów i potencjału kierunków rewitalizacji w sektorach Vest i Sud (Tighiceanu) w wymienionych wyżej pięciu kluczowych sferach. Następnie uczestnicy skupili się nad identyfikacją wspólnych wyzwań obecnej sytuacji na obszarach podlegających rewitalizacji. Ważnym elementem warsztatów było określenie przez uczestników celów rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i infrastrukturalnej dla zdegradowanych obszarów.

Następnym działaniem warsztatowym był spacer badawczy (studyjny) po Leova z uczestnikami warsztatów będący jedną z form partycypacji społecznej. Spacer po wytypowanych do rewitalizacji służył rozpoznaniu problemów na tych obszarach, związanych z planowaniem przestrzennym terenów zamieszkałych, dostępnością obszaru dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z małymi dziećmi, dzieci i nastolatków poruszających się samodzielnie, a także pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych, którzy jednocześnie korzystają z określonego fragmentu przestrzeni miejskiej, również problemów ochrony i promocji zabytków. Spacer badawczy pozwala na poznanie oczekiwań mieszkańców. Podczas spaceru dokonano krytycznej analizy przestrzeni, a zebrane dane po przeanalizowaniu umożliwią dokonanie koniecznych zmian ułatwiających użytkownikom korzystanie z wybranego fragmentu miasta.

W ostatnim dniu warsztatów poddano pod dyskusję wytypowane cele rewitalizacji, które zostały zaakceptowane przez uczestników. Ważnym elementem warsztatów była praca nad sporządzeniem fiszek projektowych, które będą częścią programu rewitalizacji dla miasta Leova. Podczas warsztatów konsultacyjnych ustanowiono Komitet Rewitalizacji na rzecz rewitalizacji miasta Leova.

Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty zaświadczające udział w warsztatach finansowanych ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ Polski.

Galeria zdjęć z wydarzenia: