Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. „Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast. Doświadczenia Polski i Mołdawii”

W dniu 16 grudnia 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. „Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast. Doświadczenia Polski i Mołdawii”. Patronatem honorowym konferencję objął Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Patronatu medialnego udzieliła telewizja TV 3 Lublin oraz Radio Lublin. Konferencja odbyła się paralelnie w formie stacjonarnej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (Lublin, Polska) i w Institutul Muncii (Kiszyniów, Mołdawia) oraz w formie zdalnej.

Słowo powitalne do uczestników i gości konferencji skierowali Prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Grzegorz Pragert, Radca, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej, Alexandru Bujorean, Burmistrz, Urząd Miasta Leova, Mołdawia oraz dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS, Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Koordynator Projektu. Gratulacje konferencji oraz życzenia owocnych obrad przesłali także Jego Ekscelencja Tomasz Kobzdej – Ambasador Rzeczypospolitek Polskiej w Republice Mołdawii oraz prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.

W dalszej części prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, wygłosił wykład wprowadzający pt. „Centralizacja vs decentralizacja na obszarze b. ZSRR w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wybrane zagadnienia”.

Dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS, koordynator Projektu, zaprezentował efekty projektu: „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii.

Następnie prelegenci wygłosili wystąpienia w dwóch panelach. Pierwszy z nich, moderowany przez dr hab. Katarzynę Kuć – Czajkowską, poświęcony był zagadnieniom roli administracji publicznej w procesie wdrażania zmian związanych z rewitalizacją obszaru. Uczestniczyli w nim: Sergei Severin, Solidarity Fund in Moldova, The role of the Solidarity Fund in the process of creating of urban revitalization system in Moldova, Dr Izabela Rudzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Model Rewitalizacji Strategicznej, Dr Kamil Glinka, Uniwersytet Wrocławski – Urban revitalization? European Parliament towards the Urban Agenda for the EU, Mgr Ewelina Makoś, UMCS – Problematyka procesu rewitalizacji polskich miast w kontekście cyfryzacji i informatyzacji społeczeństwa, Dr Agnieszka Ziętek, UMCS – Uspołeczniona rewitalizacja – rzeczywistość czy działanie pozorne?.

Drugi panel, moderowany przez dr Marta Drabczuk, dotyczył doświadczeń rewitalizacji miast w Polsce i w Mołdawii w kontekście szans i wyzwań na przyszłość. Doświadczeniami praktycznymi z działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem włączenia społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz wynikami badań naukowych dzielili się z uczestnikami: Grzegorz Pragert, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Proces i rezultaty budowania systemu rewitalizacji miast w Republice Mołdawii w oparciu o polskie doświadczenia w ramach projektów rozwojowych MFiPR w latach 2017- 2021, Dr Aleksandra Jadach–Sepioło, Mgr Aleksandra Kowalska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Miast i Regionów – Pierwsze lata rewitalizacji miast w Mołdawii – wnioski z ewaluacji, Alexandru Bujorean, Burmistrz, Urząd Miasta Leova, Mołdawia – Revitalizarea urbană. Importanța procesului de revitalizare pentru dezvoltarea echilibrată a localităților din Republica Moldova, Dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS, – Partycypacyjny model zarządzania na przykładzie miasta Leova w Mołdawii, Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska, dr Monika Sidor, dr Justyna Wasil, UMCS – Partycypacja w procesie rewitalizacji na przykładzie katowickiego osiedla Nikiszowiec, Leszek Włodarski, Urząd Miejski w Łęcznej – Rewitalizacja w gminie Łęczna na przykładzie Parku Podzamcze.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja oraz podsumowanie obrad. Dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS, Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Koordynator Projekt podziękował prelegentom za wystąpienie, uczestnikom za udział w dyskusji, grantodawcy projektu – MSZ RP – za finansowanie działań projektowych, partnerom mołdawskim za owocną współpracę, całemu zespołowi projektowemu po stronie polskiej i mołdawskiej, a także wolontariuszom za współpracę oraz pomoc przy organizacji projektu.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rewitalizacji, rolą administracji publicznej w procesie zarządzania rewitalizacją, partycypacją mieszkańców w procesach współdecydowania w zakresie założeń oraz kształtu działań rewitalizacyjnych, zapraszamy do zapoznania się z publikacją konferencyjną „Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast. Doświadczenia Polski i Mołdawii”, pod red. K. Kuć – Czajkowskiej oraz M. W. Sienkiewicza, Lublin- Leova 2022.

Galeria z wydarzenia